Restaurering av våtmark

Restaurering av våtmark för ökad mångfald inom fauna och flora

På LIPAB är vi experter på att anlägga och restaurera våtmarker. Våra våtmarker är en förutsättning för den viktiga biologiska mångfalden. Vi hjälper företag och kommuner med såväl anläggning som restaurering och underhåll av olika slag av våtmarker och dammar.

Varför är det viktigt att behålla våtmarker?

Våtmarker är naturens egna reningsverk där en mångfald av arter lever. För att skydda och bevara miljöer för alla arter i våtmarken är det viktigt att restaurera, anlägga och underhålla våtmarker. Våtmarken och dess olika invånare är en viktig del i ekosystemet. För att inte förlora våra våtmarker måste vi anlägga nya, restaurera befintliga samt underhålla dessa.

Att tänka på när en våtmark ska anläggas eller restaureras

En anlagd våtmark på mineralrik jord kan exempelvis vara en mycket bra och viktig åtgärd för att gynna den biologiska mångfalden samt för att rena och lagra vatten. Hur en våtmark är utformad bestämmer vilka arter som kommer att trivas där. På LIPAB har vi lång erfarenhet och gedigen kunskap i att anlägga och restaurera våtmark. Vi hjälper dig att anlägga våtmarker, dammar och formationer i landskapet.

Anläggning av våtmark

När vi anlägger eller restaurerar en våtmark gynnas såväl miljö som markägare. Det ekonomiska stödet till markägare har förbättrats avsevärt vid denna typ av satsningar.

Olika slag av våtmarker är livsviktiga miljöer för grodor och insekter, växter och fåglar. Myrar, sumpskogar, strandängar, mossar och kärr är våtmarker med känsliga ekosystem och en rik flora och fauna som inte existerar i andra naturmiljöer. Samtidigt som vi måste värna om naturen vill vi göra den tillgänglig för friluftsliv med bärplockning, fiske och fågelskådning. I det syftet arbetar vi bland annat med att anlägga stigar, spänger över exempelvis myrar samt utsiktsplatser för fågelskådning på lämpliga ställen som inte stör djur- och växtliv på platsen.

Anläggning av dammar

Att anlägga en damm är ett bra sätt att skapa förutsättningar för ökad biologisk mångfald. Vill ni skapa en damm för att gynna fåglar och groddjur eller kanske minimera övergödningen genom att minska andelen kväve och fosfor från odlingslandskapet?Oavsett syfte med er damm hjälper LIPAB dig!

Välkommen att kontakta oss för offert eller ytterligare information.

Behöver du hjälp?

Har du frågor eller behöver du hjälp? Tveka inte att kontakta oss för offert – vi levererar till företag i mellersta Sverige!