Naturvård & markarbeten i naturreservat

I en värld där naturens utrymme ständigt krymper är en aktiv naturvård absolut nödvändig för att skydda och vårda olika typer av livsmiljöer för djur och växter. Anledningarna är många. Framförallt är det viktigt att bevara den biologiska mångfalden. Detta görs genom att vårda, bevara och återskapa skapa värdefulla naturmiljöer. Därutöver är det viktigt att att göra naturområden tillgängliga för allmänhetens friluftsaktiviteter. Möjligheter att röra sig i naturen ger människor möjligheter att leva ett hälsosamt liv samt att lära känna djurlivet och växtfaunan.

Värdet av naturvård

En lyckad naturvård ger rent vatten, varierad natur, biologisk mångfald samt stora möjligheter till ett aktivt friluftsliv och forskning. Sverige har länge haft en aktiv naturvårdspolitik. De första nationalparkerna bildades år 1909. Sedan dess har nationalparkerna utökats både i antal och omfång. Sedan antagandet av naturvårdslagen 1964 har även naturreservats skapats. Idag finns 29 nationalparker och cirka 4500 naturreservat inom Sveriges gränser. Därutöver finns kulturreservat, naturvårdsområden samt ekoparker. Trots det stora antalet utgör den totala arealen bara ett fåtal procent av Sveriges landyta.

Vad kan vi hjälpa er med för anläggningsarbeten i naturen?

Det är ytterst sällan som naturreservat står helt orörda. Många biologiskt värdefulla miljöer är resultatet av ett mångtusenårigt samspel mellan kultur och natur. I takt med att traditionella bruksmetoder blivit allt ovanligare har aktiv natur- och miljövård därför blivit allt viktigare. Dessutom behöver många värdefulla miljöer återställas eller nyskapas. För oss på LIP AB är det självklart att arbeta för ett hållbart samhälle med hänsyn till människa och miljö. Vi har därför specialiserat oss på markanläggning i naturvårdsområden. Vi anlägger bland annat våtmarkerdammar och formationer i landskapet.

Därutöver behövs insatser för att främja ett aktivt friluftsliv. Stigar, rastplatser, parkeringsplatser och olika typer av faciliteter behöver anläggas för att göra olika miljöer tillgängliga för alla, men också för att begränsa besökares påverkan på naturen. Vi arbetar därför med att anlägga bland annat stigar, utsiktskullar och parkeringsplatser med hänsyn till naturens känsligaste områden.

Behöver du hjälp?

Har du frågor eller behöver du hjälp? Tveka inte att kontakta oss för offert – vi levererar till företag i mellersta Sverige!